Algemene voorwaarden

Gelieve deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens de website en de webshop te gebruiken.

De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en webshop die door ImagiNelle worden onderhouden. 

Het gebruik van de website en het plaatsen van een bestelling op de webshop betekent dat de klant onderstaande Voorwaarden gelezen en begrepen heeft en ermee instemt gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

ImagiNelle kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, van kracht vanaf het moment dat deze op de website en webshop zijn geplaatst. Voortgezet gebruik van de website en webshop zal worden beschouwd als aanvaarding van de herziene Algemene Voorwaarden door de klant.

1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de hele website en op elk aanbod van koop/verkoop van producten in de webshop van ImagiNelle. 
 2. Voordat de verkoop wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld via https://www.imaginelle.be/algemene-voorwaarden.
 3. Aanvullingen of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden tussen ImagiNelle en de klant en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze opgesteld zijn.
 4. De rechten en plichten uit de overeenkomst tussen ImagiNelle en de klant kunnen door de klant niet aan derden worden overgedragen, tenzij ImagiNelle schriftelijke toestemming geeft.

2. Auteurs- en eigendomsrecht

 1. ImagiNelle verklaart dat alle illustraties op de website en alle aangeboden producten in de webshop door eigen hand geïllustreerd zijn en niet in strijd zijn met enige nationale en/of internationale copyrightrechten. 
 2. Op alle illustraties, teksten, fysieke producten en foto's op de hele website en de webshop rust auteursrecht. Het auteursrecht op alle illustraties, teksten, fysieke producten en foto's op de hele website en de webshop blijft bij ImagiNelle, zelfs na aankoop en bezit van de fysieke producten uit de webshop door de klant. Niets van de website en webshop (illustraties, teksten, producten en foto's) mag worden gekopieerd, gefotografeerd, verspreid of gebruikt op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van ImagiNelle.
 3. Alle illustraties op de website zijn en blijven eigendom van ImagiNelle.
 4. Alle bestelde fysieke producten uit de webshop door de klant blijven eigendom van ImagiNelle zolang de klant niet voldaan heeft aan diens betaalplicht. Indien de klant diens verplichtingen betreffende de betaling van de bestelling niet nakomt, behoudt ImagiNelle het recht de bestelde producten te houden of terug te nemen. 

3. Aanbod webshop

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. ImagiNelle is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. 
 4. Alle afbeeldingen en specificatiegegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. ImagiNelle kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten daar deze kunnen afwijken door beeldscherminstellingen.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs;
  2. de eventuele kosten van verzending;
  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  6. optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

4. Prijzen webshop

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn weergegeven in Euro’s en steeds inclusief BTW (0%). ImagiNelle is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting, waardoor er op de verkochte goederen geen BTW wordt aangerekend.
 2. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij anders aangegeven. De verzendkosten worden weergegeven bij de winkelwagen nadat de klant één of meerdere goederen heeft geselecteerd. Indien de klant ervoor opteert de bestelling af te halen op het adres van ImagiNelle te Itegem (België), wordt er eerst een afspraak gemaakt tussen de klant en ImagiNelle alvorens de klant de bestelling komt ophalen. De klant brengt ImagiNelle tijdig op de hoogte indien die niet aanwezig kan zijn op de afspraak. 

5. De webshop-overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden (bestelling).
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ImagiNelle onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod (bestelbevestiging). Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ImagiNelle is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft ImagiNelle passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. 
 4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

6. Betaling producten webshop

 1. Bestellingen kunnen worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven credit card of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Betalingen middels facturen, mits nadrukkelijk overeengekomen, geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ImagiNelle te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de klant heeft ImagiNelle behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

7. Uitvoering en levering producten webshop

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan ImagiNelle kenbaar heeft gemaakt.
 2. ImagiNelle is een eenmanszaak. De verwerking en verzending van alle bestellingen gebeurt handmatig en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bestellingen worden doorgaans binnen de 1 à 2 werkdagen verzonden na ontvangst van de betaling. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht uiterlijk 3 werkdagen nadat die de bestelling geplaatst heeft, tenzij anders gecommuniceerd door ImagiNelle. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het lid 2 van dit artikel zal ImagiNelle het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ImagiNelle tot het moment van bezorging aan de klant.
 6. De klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele douane- en invoerkosten.

8. Herroepingsrecht producten webshop

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of die het product wenst te behouden. Indien de klant van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal die het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ImagiNelle retourneren, conform de door ImagiNelle verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is die verplicht dit binnen 14 kalenderdagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan ImagiNelle door het ingevulde retourformulier te sturen naar info@imaginelle.be. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 kalenderdagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet aan ImagiNelle heeft teruggezonden, is de koop een feit.

9. Kosten in geval van herroepingsrecht

 1. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor diens rekening.
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal ImagiNelle dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door ImagiNelle of sluitend bewijs van complete terugzending voorgelegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de klant is gebruikt tenzij de klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de klant zelf is de klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

10. Uitsluiting herroepingsrecht

 1. ImagiNelle kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor producten:
  1. die door de klant beschadigd zijn;
  2. die door ImagiNelle tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
  3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

11. Garantie producten webshop

 1. ImagiNelle staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 5 kalenderdagen na levering aan ImagiNelle schriftelijk te worden gemeld bij wijze van e-mailbericht aan info@imaginelle.be met een foto van het beschadigde of verkeerd geleverde product. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in oorspronkelijke staat verkerend.
 3. Indien de klant met inachtneming van de betreffende overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, binnen 5 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk een beroep doet op garantie en dit beroep door ImagiNelle als gegrond wordt bevonden, zal ImagiNelle te hare keuze de gebrekkige zaken vervangen, dan wel een prijsreductie verlenen.
 4. De garantie geldt niet indien:
  1. de klant de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken;
  2. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of de behandeling van de geleverde producten in strijd is met de aanwijzingen van ImagiNelle en/of de verpakking;
  3. de klant niet aan zijn/haar verplichtingen (financieel en/of anderszins) heeft voldaan jegens ImagiNelle.

  12. Klachtenregeling

  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 kalenderdagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ImagiNelle, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  2. Bij ImagiNelle ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ImagiNelle binnen de termijn van 14 kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  3. De klant dient ImagiNelle altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen, anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Een klacht schort de verplichtingen van ImagiNelle niet op, tenzij ImagiNelle schriftelijk anders aangeeft.
  6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door ImagiNelle, zal zij naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen, dan wel een prijsreductie verlenen.

  13. Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen ImagiNelle en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.
  2. In geval van betwisting aangaande de overeenkomsten en auteursrecht van ImagiNelle, zal dit aanleiding geven tot voorlegging bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank verbonden aan het rechtsgebied Leuven, België.